Avaldus võlgnevuse osade kaupa tasumiseks

Palun sissenõudjal võimaldada võlgnevuse osade kaupa tasumist alljärgnevatel tingimustel:

Andmed minu varalise seisukorra ja sissetulekute kohta

1. Sissetulekud

2. Oman kontot:

5. Andmed minul lasuvate kohustuste kohta
Palun vabastada maksegraafiku avalduse rahuldamisel aresti alt:
Lisa: pangakonto väljavõte, dokumendid ülalpeetavate kohta, töötasu tõend
Kõik menetlusdokumendid, muuhulgas ka kättetoimetamist vajavad dokumendid tuleb edastada minule:
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged.
Avalduse esitamise kuupäev

Kui avaldus esitatakse elektrooniliselt, palun allkirjastada digitaalselt.